Polityka prywatności Portalu Internetowego drogowskazprawny.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu www.drogowskazprawny.pl).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO, jest Mateusz Falender prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drogowskaz Prawny.

3. Do przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się właściwe postanowienia RODO, o ile przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.

4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.

 

§2. Cel przetwarzania danych osobowych

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym - porad prawnych, sporządzaniu pism prawnych, obsługi prawnej przedsiębiorców oraz sporządzenia i opiniowaniu umów,

c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

 

§3. Dane osobowe przetwarzane przez Portal oraz sposób ich przetwarzania

 

1. Usługodawca zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji, usunięcia i przenoszenia danych osobowych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a) imiona i nazwisko Usługobiorcy,

b) numer ewidencyjny PESEL lub w przypadku braku tego numeru -numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres zameldowania na pobyt stały oraz adres korespondencyjny, jeśli jest inny od adresu zameldowania,

d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, jeśli takowy posiada,

e) adresy elektroniczne usługobiorcy.

3. W celu przystąpienia do wykonania Zamówienia, realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać również inne dane niż wymienione w §3 ust. 2, o ile są niezbędne ze względu na typ lub właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, po uzyskaniu odrębnej zgody.

4. Oprócz danych osobowych wskazanych w §3 ust. 2 i 3 Usługodawca może ponadto przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Usługobiorcę z Portalu, takie jak:

a) adres IP,

b) logi cyfrowe,

c) typ przeglądarki,

d) informację o skorzystaniu przez Klienta z Serwisu,

e) nazwa domeny,

f) typ systemu operacyjnego.

5. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ingerencją osób nieupoważnionych w treść danych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Usługodawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjął środki zabezpieczające, o których mowa w RODO oraz spełnił wszystkie wymagania określone w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usług jest dobrowolne, co też Usługobiorca powierzając Usługodawcy realizację usługi, o których mowa w Regulaminie, bądź zawierając z nim Umowę niniejszym zaświadcza.

8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższego ustępu.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników po zakończeniu świadczenia Usługi, rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych.

 

§4. Pliki cookies

 

Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści stosownie do indywidualnych preferencji Usługobiorców, jak również służą do celów statystycznych, dotyczących korzystania przez Klientów z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików „cookies” co do zasady nie uniemożliwia korzystania z Portalu, jednakże może spowodować pewne utrudnienia. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§5. Informacja handlowa

 

1. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Portal do celów marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Portal w celach marketingowych, Klient może w każdym momencie zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę.

3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością drogowskazprawny.pl mogą być przesyłane Usługobiorcy tylko za jego zgodą, w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

§6. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia przetwarzania danych osobowych.

 

§7. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

 

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, jak również żądania usunięcia, zmiany, uzyskania kopii danych osobowych będących w posiadaniu Administratora należy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres: ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław.

Joomla templates by JoomlaShine