Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1 Usługodawca

 

Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych jest Mateusz Falender prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drogowskaz Prawny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 58, 58-116 Wrocław, NIP: 8943110930, REGON: 367898821.

 

§2 Podstawa prawna

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną są oparte o następujące regulacje prawne:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

c) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

d) Niniejszy Regulamin, określający w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§3 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów indywidualnych, zwanych w dalszej części Konsumentami oraz do osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczać praw Konsumentów, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących ustaw. W przypadku ewentualnych wątpliwości wszelkie sprzeczności należy tłumaczyć na korzyść Konsumentów, biorąc za podstawę powyższe przepisy.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO jest Mateusz Falender prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drogowskaz Prawny. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść, a także prawo do ich aktualizacji oraz poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w dni robocze, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

5. Usługodawca świadczy usługi indywidualnie lub przez Prawników, współpracujących z nim. W takim przypadku Usługodawca prowadzi nadzór merytoryczny nad Konsultacją prawną. Zobowiązany jest w szczególności sprawdzić treść porady, pisma prawnego, umowy lub opinii prawnej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, co potwierdza poprzez podpisanie Konsultacji prawnej.

6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§4 Definicje

 

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku w pięciodniowym tygodniu pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz zlecenia – usługa elektroniczna, umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Klienta. W Serwisie dostępne są trzy rodzaje formularzy: formularz porady prawnej, formularz pisma procesowego, formularz umowy.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym wskazuje on przedmiot usługi zgodnie z właściwym rodzajem formularza, zmierzające do zawarcia Umowy.

4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Usługa wykonana drogą elektroniczną – usługa wykonana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, wykonana za pośrednictwem Serwisu.

6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

7. Porada prawna– odpłatna usługa, polegająca na przyporządkowaniu do wskazanego przez Klienta stanu faktycznego właściwych przepisów prawa wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań, jeśli prawo je przewiduje, przekazywane do informacji Klienta za pośrednictwem Internetu bez konieczności osobistego spotkania. Z uwagi na fakt, że porada jest udzielana jedynie na podstawie opisu sytuacji przez Klienta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane na jej podstawie przez Klienta.

Celem porady jest wskazanie Klientowi określonego stanu prawnego dla opisanego stanu faktycznego oraz możliwych skutków prawnych podjętych czynności. Porada nie może być traktowana jako zalecenie określonego sposobu postępowania.

8. Pismo prawne – pismo odpowiadające wymogom formalnym przewidywanym przez odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne właściwe przepisy, oparte o stan faktyczny i niezbędne dane wskazane przez Klienta, w szczególności załączone dokumenty. Usługodawca w ramach swojej działalności zobowiązuje się do rzetelnego działania. Pismo prawne należy traktować jako projekt pisma procesowego, o którego użyciu w dosłownym lub zmienionym brzmieniu ostatecznie decyduje Klient.

9. Umowa – umowa Konsultacji prawnej zawarta przez Klienta z Usługodawcą. Chwilą zawarcia umowy jest moment zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy i moment zapoznania się z wypełnionym formularzem przez Usługodawcę.

10. Prawnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła w Polsce studia magisterskie na kierunku prawo oraz zdała egzamin magisterski.

11. Konsultacja prawna – oferowane przez Usługodawcę usługi: porada prawna, pismo prawne ,sporządzenie lub zaopiniowanie umowy.

12. Sporządzenie umowy – oznacza sporządzenie dokumentu prawnego, odpowiadającego przepisom prawa, oparte o potrzeby Klienta oraz wskazany przez niego stan faktyczny.

13. Zaopiniowanie umowy – oznacza wyrażenie oceny prawnej dokumentu prawnego, przedłożonego przez Klienta, wywołującego skutki prawne, w zakresie jego zgodności z prawem oraz wpływu na zakres praw i obowiązków przysługujących Klientowi i/lub stronom umowy, a także opis instytucji prawnych, jakie mają zastosowanie w danej sytuacji.

14. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu.

15. Serwis – Serwis Drogowskaz Prawny, dostępny pod adresem internetowym: www.drogowskazprawny.pl.

16. Rachunek bankowy Usługodawcy – oznacza numer rachunku bankowego: 51 1050 1575 1000 0092 4509 4629 prowadzony w ING Bank Sląski S.A.

 

 

Rozdział 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§5 Zawarcie umowy

 

1. Klient zamawiając za pośrednictwem Internetu poprzez formularz na stronie www.drogowskazprawny.pl lub na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. usługę wykonywaną drogą elektroniczną potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami, akceptując warunki świadczenia usługi. W kontaktach z Klientem Usługodawca porozumiewa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie telekonferencji w zależności od indywidualnie ustalonych form kontaktu.

2. Zamówienie usługi polega na wypełnieniu formularza zlecenia na stronie Serwisu lub wysłania maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l i uiszczeniu honorarium.

3. Koszt porady prawnej, niezależnie od dziedziny prawa, której zapytanie dotyczy jest stały. Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej ustala się po ryczałtowej cenie 68 zł netto.

4. Koszt pisma prawnego, sporządzenia lub zaopiniowania umowy ustalany jest przez Usługobiorcę w ramach złożonego zapytania. Wycena usługi, która nie jest poradą prawną, zależy od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz czasu niezbędnego do sporządzenia stosownego pisma, dokumentu lub opinii. Korzystanie z Zapytania polega na umieszczeniu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu opisu stanu faktycznego razem z załącznikami, w ramach którego Klient oczekuje Konsultacji prawnej we wskazanym zakresie.

5. Wycena wysyłana jest niezwłocznie przez Usługodawcę na podany w formularzu zlecenia adres mailowy Klienta. Ewentualnie, celem przyspieszenia procedury Konsultacji prawnej i dokonania wyceny, Usługodawca może skontaktować się z Klientem na wskazany przez niego numer telefonu.

Ceny za standardowe pisma prawne wahają się od 39 zł do 699 zł netto.

6. Cena za usługę inną niż porada prawna jest wiążąca w chwili dokonania jej wyceny oraz w terminie 7 dni od wyceny Zapytania. Serwis zastrzega, iż cena ta może ulec zmianie, jeżeli Klient nie złoży Zamówienia w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7. Honorarium płatne jest za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na stronie Serwisu. O łącznej cenie za usługę brutto, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy.

 

§6 Wykonanie usługi

 

1. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu porady prawnej następuje w terminie 24 godzin od dnia zaksięgowania płatności za złożone zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy. W przypadku potwierdzenia otrzymania przelewu Usługodawca przystępuje do wstępnej analizy sprawy celem udzielenia merytorycznej porady prawnej.

2. Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu pisma prawnego, umowy lub zaopiniowania umowy następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

3. W razie konieczności doprecyzowania przedmiotu usługi, szerszego nakreślenia stanu faktycznego lub uzupełnienia brakującej dokumentacji, termin wskazany w §6 pkt. 1 i 2 liczony jest od momentu uzupełnienia braków.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi, w przypadku gdy przekazane przez Klienta informacje nie są wystarczające do jej wykonania lub z innego ważnego powodu nie jest w stanie wykonać usługi. W takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany wskazać Klientowi powód odmowy wykonania usługi w formie pisemnej na wskazany w formularzu adres mailowy. Wpłacone honorarium podlega niezwłocznemu zwrotowi, tj. w przeciągu jednego dnia roboczego od wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot honorarium.

5. W przypadku niemożności udzielenia usługi polegającej na udzieleniu porady prawnej w terminie wskazanym w §6 pkt. 1 Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta, któremu przysługuje prawo wyrażenia zgody na zaproponowany termin bądź żądanie zwrotu uiszczonego honorarium. Domniemuje się, że brak wyrażenia zgody przy jednoczesnym braku żądania zwrotu uiszczonego honorarium oznacza akceptację przedłużenia terminu.

6. W przypadku niemożności udzielenia usługi polegającej na sporządzeniu pisma prawnego, umowy lub zaopiniowania umowy w terminie trzech dni roboczych od zaksięgowania środków na rachunku bankowym, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta, któremu przysługuje prawo wyrażenia zgody na zaproponowany termin bądź żądanie zwrotu uiszczonego honorarium. Domniemuje się, że brak wyrażenia zgody przy jednoczesnym braku żądania zwrotu uiszczonego honorarium oznacza akceptację przedłużenia terminu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku możliwości naruszenia klauzul konkurencyjności, której zobowiązany jest przestrzegać na podstawie zawartych wcześniej umów, o czym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klienta.

8. Zamówienie pisma prawnego spoza zakresu wskazanego na stronie Serwisu możliwe jest po ustaleniu zakresu i rodzaju pisma, terminu jego sporządzenia i wysokości honorarium za pośrednictwem e-maila lub kontaktu telefonicznego.

9. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Zamówienia, określonych stanem faktycznym i prawnym na dzień zadania pytania przed wysłaniem do niego porady prawnej. Pytania te nie mogą wykraczać poza okoliczności wskazane w Zamówieniu.

10. Jeżeli sporządzona porada prawna nie jest w pełni zrozumiała Klient ma prawo do zadawania pytań w drodze mailowej w ciągu 24 godzin od otrzymania porady prawnej w ramach opieki Usługodawcy. Odpowiedź Usługodawcy może wtedy nastąpić w dowolnej formie. Zadanie dodatkowych pytań ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku zapoznania się z treścią przesłanej mu porady lub doprecyzowanie zagadnień poruszonych w jej treści.

11. Usługodawca wprowadza usługę Ekspres, która wiąże się ze skróceniem oczekiwania:

a) na poradę prawną do 12 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia przelewu,

b) na pismo prawne, umowę lub zaopiniowanie umowy do 24 godzin, licząc od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy,

c) usługi określone w pkt. a) i b) zostaną wykonane również w dni wolne od pracy oraz święta, jeśli termin 12 lub 24 godzin przypada w tym okresie.

12. Skorzystanie z usługi Ekspres wiąże się z koniecznością dokonania opłaty powiększonej o 100 % w stosunku do standardowych usług. W przypadku porady prawnej, której koszt jest stały, cena za Poradę Ekspres wyniesie 136,00 zł netto. W przypadku pozostałych usług konieczne będzie dokonanie wyceny, która nastąpi w formie mailowej lub telefonicznej. Do powyższej usługi stosuje się odpowiednio wcześniejsze postanowienia Regulaminu.

13. Umowa obsługi prawnej przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki stron zostaną każdorazowo określone w ramach indywidualnych ustaleń stron w formie umowy.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, będący konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Usługodawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczna, chyba, że strony w przedmiotowej sprawie postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał usługę. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę tj. przesłaniu treści porady, bądź pisma prawnego, umowy lub opinii na temat umowy Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści porady lub pisma prawnego, umowy albo opinii na temat umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności: pracę wykonaną przez Usługodawcę, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści porady. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wysokości uprzednio ustalonego wynagrodzenia.

6. Umowa obsługi prawnej przedsiębiorcy o charakterze ciągłym może zostać wypowiedziana przez przedsiębiorcę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

7. W przypadku, gdy Klient, zarówno Konsument, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wzywania do zaprzestania lub usunięcia naruszeń.

 

§8 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną należy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ze wskazaniem przyczyny reklamacji i oczekiwanej przez Klienta reakcji Usługodawcy.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia na wskazany wyżej adres e- mail.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Serwisu poprzez zmianę niniejszego Regulaminu lub wprowadzenie nowego Regulaminu.

3. W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowego Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podać informacje dotyczące jego zmiany. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, będących jednocześnie Konsumentami i korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu wiązała się z wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przedmiotowej zmianie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane działania na skutek udzielonej przez niego pomocy prawnej, opartej o błędne, nieprawdziwe lub niepełne informacje przekazane przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze postępowania reklamacyjnego, a w przypadku niezadowolenia Klienta z jego wyników – w sposób polubowny ustalony przez strony Umowy.

9. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym zarówno konsumentem, jak i osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

 

 

Joomla templates by JoomlaShine